Koszyk
Twój koszyk:
0 Ulubione Kontakt

Biuro obsługi Klienta

Pn. - Pt od.8.30 do 16.30

Koszyk

Zwroty i gwarancja

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Realizacja prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie jest związana z ponoszeniem jakichkolwiek innych kosztów niż te, które zostały przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu lub formularzu elektronicznych udostępnionym przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego (w stopce strony Sklepu internetowego w kolumnie „Zakupy” w zakładce „Reklamacje”/ ”Odstąpienie od Umowy”). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca obowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Dodatkowo - Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych potwierdza, iż oświadczenie została złożone skutecznie, tj. przez podmiot spełniający przesłanki Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą. Jeżeli Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta odsyła Produkt na własny koszt.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Sprzedawcy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji, czy zawierana przez niego Umowa sprzedaży miała dla niego charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od Umowy sprzedaży było możliwe. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek, jest on uprawniony do nieuwzględnienia oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jako bezskutecznego. Odesłanie Produktu przed potwierdzeniem przez Sprzedawcę skuteczności złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu na zasadach wskazanych w ust. 4 in fine, następuje na ryzyko i koszt Przedsiębiorcy.
 13. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadkach wskazanych w art. 38 Prawa konsumenckiego, w szczególności gdy Produktem jest rzecz:
 • ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 

ZASADY GWARANCJI

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu, bądź Sprzedawcę.
 2. W przypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie internetowym w Karcie Produktu.
 3. W przypadku zgłoszenia roszczeń wynikających z gwarancji udzielonych przez Sprzedawcę należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną, na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Sprzedawca udostępnił również elektroniczny formularz gwarancyjny na stronie Sklepu internetowego (w stopce strony Sklepu internetowego w kolumnie „Zakupy” w zakładce „Formularz gwarancyjny”).

Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego w stosunku do Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Obsługa Klienta Pn. – Pt. od 8:30 do 16:30
+48 784 000 900